Nại Hà

[Nại Hà] – Ebook

16nmti5

Nại Hà

 Thách anh làm gì được em – (By Mốc)

Tên convert : Ngươi làm khó dễ được ta

Tác giả : Hàn Mạch Mạch

Thể loại: Thanh mai trúc mã , Hiện đại , Song C , HE

Couple : Sở Hà – An Nại – Sở Đoàn Đoàn (Đoàn mập)

Độ dài : 80 Chương (77 Chương – 3 Ngoại Truyện)

Raw : 123yq.com

Convertor : Củ Lạc@tangthuvien.com

Biên Tập : [Phương]

Chỉnh sửa/Phụ kèm : Mốc – Ốc

Poster & Cover : Ốc ~ Riley

Ebook : [Phương]

***

Continue reading “[Nại Hà] – Ebook”

Advertisements